Zásady ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR)

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Pojmy

Subjekt údajov:  Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);

Osobný údaj:  Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);

Podujatie:  Podujatím v zmysle týchto zásad je Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku, každoročne organizovaná v priestoroch ZUŠ Piešťany a ďalších priestoroch partnerských organizácií.

Správca:  Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je spoločnosť JAZZADEMY s.r.o. (ďalej tiež „my“);

Spracovateľ:  Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „partnerská organizácia“ či iba „partner“);

Webové stránky:  Webové stránky dostupné na https://www.jazzovadielna.sk;

Účel spracovania osobných údajov:  Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov návštevníkov;

Cookies:  Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Ide o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverom tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

Tretie krajiny:  štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, dátum narodenia;
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • ďalšie osobné údaje spojené s registráciou na jazzovú dielňu: číslo bankového účtu, pridelený variabilný symbol;
 • ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v registračnom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete registrácii na podujatie, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené s registráciou na podujatie.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:
 • cookies
 • webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
 • IP adresa;
 • dátum prístupu a doba prístupu;
 • vyhľadávacie dopyty;
 • kód odpovedi http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

 • Registrácia účastníkov.
 • Plnenie zmluvných záväzkov.
 • Komunikácia s partnermi (ZUŠ Piešťany, ubytovacie zariadenia), hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, vybavovanie podnetov a sťažností.
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
 • Prevádzkovanie súťaží a doručovanie výhier.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
 • Účtovné a daňové účely.
 • Plnenie ostatných právnych povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy.
 • Plnenie právnej povinnosti.
 • Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť registráciu na podujatie, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru);
 • po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).

Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia ubytovacích služieb
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok
 • Poskytovatelia analytických služieb
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení.
 • Orgány verejnej správy

Sú osobné údaje posielané mimo EÚ?

Nie, údaje nie sú poskytované ani posielané organizáciám so sídlom mimo EÚ. Všetky organizácie, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sa nachádzajú v Slovenskej republike.

Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

Ako sú spracovávané súbory cookies?

Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo Vašom prehlidači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, pretože na našich stránkach nepoužívame reklamy.

Sú spracovávané i údaje o deťoch?

Naše webstránky môžu používať aj osoby mladšie ako 18 rokov. Ich osobné údaje zhromažďujeme iba v prípade, že sa prihlásia na Medzinárodnú jazzovú dielňu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky osoby mladšej ako 18 rokov je súhlas zákonného zástupcu s použitím osobných údajov osoby mladšej ako 18 rokov pre účely registrácie na podujatie. Ak zákonný zástupca požiada o vymazanie údajov osoby mladšej ako 18 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní ich v databáze ponechať.

Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

Kontaktné údaje správcu

Názov: JAZZADEMY s.r.o.
Adresa sídla: Kláštorská 449/88, 921 01 Piešťany
IČO: 55 910 475
E-mail: info@jazzovadielna.sk

Aktualizácia a kontrola týchto Zásad prebehla dňa 29. 5. 2024
JAZZADEMY s.r.o. - správca osobných údajov
Medzinárodná jazzová dielňa je vzdelávacím podujatím pre všetky vekové kategórie účastníkov, ktorí majú záujem sa zdokonaliť v interpretácii, kompozícii, či improvizačných technikách v jazzovej hudbe.
PRIHLÁŠKA
JAZZADEMY s.r.o. © 2022-2024  Všetky práva vyhradené
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram